Christian Norberg-Schulz: Principy moderní architektury

300,- Kč
Sklad.č. 978-80-7530-032-4 :

Významný  norský historik a teoretik architektury, známý u nás především do češtiny přeloženou knihou Genius loci, analyzuje  v tomto díle  základní rysy   charakteristické pro moderní architekturu  vůbec a její vývojové fáze od premoderních počátků koncem 19. století do postmodernismu  a  nových trendů na počátku 21. století.  Vychází  z rozboru  základních vlastností „nového světa“ a postavení člověka v něm jako vstupního a trvalého činitele.  Popisuje specifické prostředky, jimiž architektura  nové vnímání světa zprostředkuje (volný půdorys, otevřená forma) a  použití těchto prostředků  v hlavních oblastech architektonické tvorby  (bydlení - obytný dům;  občanské instituce - veřejné budovy;  město).  Zvláštní pozornost  věnuje problematice významu  v architektuře a jejímu průmětu do různých dílčích a časových principů  (regionalismus, monumentalita, architektura místa).

 

 

 

Při zpracování tématu uplatňuje autor fenomenologický přístup; i tomu lze děkovat, že nejde o suchou učebnicovou četbu, nýbrž  text, v němž odborná látka je podána způsobem odrážejícím hloubku autorova „prožívání architektury“ a morální východiska jeho pohledu a názorů.

 

Rok vydání: 
2016